TAZ - Training en Advies in de Zorg

training & advies

Training

Continue veranderingen in de gezondsheidzorg zorgen ervoor dat de invulling van beroep van huisarts enorm veranderd is de laatste decennia en zal veranderen in de komende jaren. Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers in de huisartspraktijk. Solistische huisartspraktijken maken plaats voor groepspraktijken. Toename van het aantal huisartsen dat niet meer voltijds werkzaam is zorgt voor een noodzaak tot meer overleg en overdracht. De huidige patiënt heeft niet meer één eigen huisarts, maar veelal twee of meer huisartsen. Ook het ondersteunende team in de praktijk breidt zich uit. De noodzaak tot afstemming, samenwerking en goede organisatie neemt meer en meer toe.
 
Veel nieuwe wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg is tot stand gekomen. Deze wetgeving gaat met name over kwaliteit en toetsbaarheid, denk aan de Kwaliteitswet Zorgsinstellingen, wet BIG, WGBO. Medewerkers in huisartspraktijken moeten op de hoogte zijn van deze nieuwe wetgeving en hebben in de laatste jaren meer verantwoordelijkheden gekregen in de uitoefening van hun beroep. In het contact met de patiënt is juridische kennis onontbeerlijk. Ook in de praktijkorganisatie komt kennis van deze 'basis' goed van pas.
 
Tijdens trainingen behandelen wij veelal onderwerpen die inspelen op hetgeen hierboven vermeld staat.
  • Juridische aspecten van het huisartsenvak
  • Organisatie van dagelijkse werkzaamheden
  • Plezier in je werk
  • Delegeren van taken
  • Functioneringsgesprekken
  • Samenwerking in een team

We beogen daarbij de teams die met elkaar de werkzaamheden in de huisartspraktijk verrichten te versterken en streven daarbij een grotere teameffectiviteit na.

In de trainingen is de praktijk van alledag uitgangspunt. We kijken naar oude gewoontes die belemmerend zouden kunnen werken en gaan daarbij uit van de kracht van de deelnemers.

 

Advies

Op basis van uitgebreide ervaring in de huisartspraktijk, opleiding en scholing van (a.s.) huisartsen en aanvullende opleiding en werkzaamheden in de gezondheidszorg geven wij aan individuele beroepsbeoefenaren en aan een team werkzaam in de zorg desgevraagd advies.

 

Tijdens het intakegesprek zal gepoogd worden het aangedragen probleem helder te definieren. Analyse, het in gang zetten van veranderingen en begeleiding zijn daarbij de volgende stappen. Desgewenst kan ander gedrag dat passend is in de werksituatie ontwikkeld worden. Uitkomst van de adviesgesprekken zal zijn een beter inzicht in de rol die betrokkene zelf speelt in de ontstane situatie en een toename van werkplezier.

 

Veelal wordt in een vijf- of zestal sessies van 1-1,5 uur deze begeleiding vorm gegeven.